ကေလးႏွင့္နားမၾကားျခင္း

အၾကားအာရံုေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ ကေလး ေတြ စကားေျပာတိုးတက္ဖို႔အတြက္အေျခ ခံျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကေလး အၾကားအာရံု ခိ် ဳ႕တဲ့ေနတယ္လို႔ သံသရရွိေနရင္ေတာ့ သင္တစ္ေယာက္ ထဲမဟုတ္ပါဘူး လို႔မွတ္ယူလိုက္ပါ။ မိဘေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ သင့္လို မ်ိဳး စိန္ေခၚမႈေတြရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။

စိုးရိမ္စရာဆိုေပမယ့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္ ။ ေခတ္မီနားၾကားကိရိယာ ေတြဟာ သင္႔ကေလး အၾကားအာရံုေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ကူညီေပး ႏိုင္ပါတယ္။

သင္႔ကေလး အၾကားအာရံု ခိ် ဳ ႕တဲ့ေနတယ္လို႔ သံသရ ရွိေနရင္ေတာ့ ခ်က္္ခ်င္းစမ္းသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ကေလးငယ္ရဲ႔ ဘာသာစကား သင္ယူမႈ ကို အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမ အစမွာေတာ့ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ နားၾကားကိရိယာ ေရြးခ်ယ္ရတာ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္တစ္ခုပါ။ ဆရာ၀န္နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ နားၾကားကိရိယာတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီး အလြယ္တကူ သင့္ကေလးငယ္ေလး ကိုတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

  • Autron နားၾကားကိရိယာစင္တာ

  • အမွတ္ ၃၇၇ ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အေပၚဘေလာက္) ၊ ပန္းပဲတန္းၿမီဳ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ၊
  • ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅ ၊ ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅
  • အီးေမး -
  • ၀က္ဆိုဒ္ - www.autron-hearing.com