နားၾကားျခင္းႏွင့္နားမၾကားျခင္း

နားမၾကားျခင္းအမိ်ဳးမိ်ဳး ကို သိရွိႏိုင္္ရန္ ႏွင့္ နားၾကားကိရိယာေတြဟာအၾကားအာရံု ရရွိေအာင္ဘယ္လို အကူအညီ ေပးႏိုင္ တယ္ဆိုတာ ကို နားလည္ ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ နားနဲ႕ဦးေႏွာက္ ရဲ့ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြဘယ္ လိုရွိတယ္ဆိုတာကိုလဲသိရွိ ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ နားဟာ အံၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေလထဲမွာရွိတဲ့ အသံလိႈင္းေတြကို ဦးေႏွာက္ ထဲကို ပုိ႔ေပးပါတယ္။ တခါတရံမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ စိတ္ခံစား ခ်က္ေတြလဲပါပါတယ္။

နားမၾကားျခင္းဟာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစၿပီး လူမႈ ဆက္ဆံေရး မွာ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္နားမၾကားတာကိုမကုသဘဲ ေနမယ္ဆိုိရင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားနည္းၿခင္းမွစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ ခံစားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ရွာေဖြႏိုင္ ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။

တကယ္လို႔ သင္ဟာနားမၾကားဘူး အၾကားအာရံုမေကာင္းဘူး ဆိုရင္ေတာ့ သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ေတာ့ သင္ဟာ လူ သန္း ၅၀၀ ထဲ က တစ္ေယာက္ပါ နားလည္လိုက္ပါ။ ႏိိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ၆ ေယာက္မွာတစ္ေယာက္ ဟာအၾကား အာရံု ခ်ိဳ႕ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နားၾကား ကိရိယာ ရဲ့ အကူ အညီနဲ႔ ၉၀% ဟာ ေန႕စဥ္လူမႈ ဆက္ဆံေရး ဘ၀ မွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြရွိတယ္ဆိုတာ ကိုေတာ့ ကို႔ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ရွိထားပါ။ 12222

  • Autron နားၾကားကိရိယာစင္တာ

  • အမွတ္ ၃၇၇ ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အေပၚဘေလာက္) ၊ ပန္းပဲတန္းၿမီဳ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ၊
  • ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅ ၊ ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅
  • အီးေမး -
  • ၀က္ဆိုဒ္ - www.autron-hearing.com