အၾကားအာရံုေကာင္းျခင္းႏွင္႔ခ်ိဳ႕တဲ့ရျခင္း

အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းဟာကမာၻေပၚက လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ရိုက္ခတ္ ေစပါတယ္။ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ေၾကာင့္သင့္ရဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရး နဲ႔ အျခားကိစၥေတြမွာ ဆိုးႀကိဳးေတြၿဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ တဲ့ျခင္း ကိုမကုသပဲေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုပါထိခိုက္ လာေစႏိုင္တာ ေၾကာင့္္းလမ္းေကာင္းေတြရွာေဖြဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။
  • Autron နားၾကားကိရိယာစင္တာ

  • အမွတ္ ၃၇၇ ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အေပၚဘေလာက္) ၊ ပန္းပဲတန္းၿမီဳ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ၊
  • ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅ ၊ ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅
  • အီးေမး -
  • ၀က္ဆိုဒ္ - www.autron-hearing.com