နားၾကားကိရိယာမ်ား

Autron Hearing Aid မွေအာက္ပါနားၾကားကိရိယာမ်ားအားျဖန္႔ျဖဴ းေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သင္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီေသာ နားၾကားကိရိယာအား ေအာက္ပါနံမည္ၾကီး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုႏွိပ္၍ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

Siemens နားၾကားကိရိယာမ်ား
Siemens Hearing Products
Starkey နားၾကားကိရိယာမ်ား
Starkey Hearing Products
PhonakPro နားၾကားကိရိယာမ်ား
PhoakPro Hearing Products
ReSound နားၾကားကိရိယာမ်ား
Resound Hearing Products
  • Autron နားၾကားကိရိယာစင္တာ

  • အမွတ္ ၃၇၇ ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အေပၚဘေလာက္) ၊ ပန္းပဲတန္းၿမီဳ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ၊
  • ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅ ၊ ၀၁ ၂၄၃၆၄၄ ၊ ၀၁ ၃၈၀၉၅၅
  • အီးေမး -
  • ၀က္ဆိုဒ္ - www.autron-hearing.com